Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

1. Αποδοχή των όρων

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://thepowerofaflower.gr/ (εφεξής o «Ιστότοπος»). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοτόπου (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστοτόπου και κάθε επισκέπτης του Ιστοτόπου οφείλει να τους διαβάσει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση αυτού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις οφείλει να μην κάνει χρήση του Ιστοτόπου, διαφορετικά με την πρόσβαση σε αυτόν ή τη χρήση του τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης έχει λάβει πλήρη γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται στο παρόν και ότι τους αποδέχεται ρητά. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.
Ο Ιστότοπος λειτουργεί από [•] Μαρτίου 2021.

2. Σκοπός

Σκοπός του Ιστοτόπου είναι να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τη δράση που αναπτύσσει η FLOWER POWER ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ («FLOWER POWER») στο πλαίσιο της υλοποίησης των σκοπών της. Ειδικότερα, οι επισκέπτες μέσω του Ιστοτόπου θα ενημερώνονται αναφορικά με τις δραστηριότητες ανθοκομίας και φυτοκομίας, με όλες τις συναφείς υπηρεσίες, δράσεις και ενέργειες, καθώς και με κάθε άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτό.
Επιπλέον, κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον παρόντα Ιστότοπο.

3. Χρήση

Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου οφείλει να μην προβαίνει σε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε τρίτους.
Ο επισκέπτης με την περιήγησή του και τη χρήση του Ιστοτόπου δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

4. Ευθύνη

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και επιμέλεια, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο, ο οποίος θα εξασφαλίζει την εύκολη και πρακτική χρήση του από τους επισκέπτες και θα διασφαλίζει την προστασία τους. Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με σφάλματα ή παραλείψεις του περιεχομένου του Ιστοτόπου, αλλά ούτε σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα ή χρήσης της ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να προβούμε στην άμεση αποκατάσταση των εκάστοτε προβλημάτων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε ευθύνη μας για τυχόν ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκληθούν σε σχέση με τον Ιστότοπο και δεν αφορά περιπτώσεις που εκ του νόμου δεν είναι επιτρεπτός ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης μας.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία

Κανένας επισκέπτης δεν μπορεί να προβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστοτόπου για λόγους πέραν της προσωπικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.
Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (ενδεικτικά αναφέρονται κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, άρθρα, δεδομένα, πληροφορίες), καθώς και όλα τα εμπορικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της FLOWER POWER, με εξαίρεση ρητώς αναφερόμενων δικαιωμάτων τρίτων.
Τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία εμφανίζονται στον Ιστότοπο ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη για αυτά και η εμφάνισή τους στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εκχώρηση εκ μέρους τους άδειας ή του δικαιώματος χρήσης.

6. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Ιστότοπος συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ο επισκέπτης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της διαθέσιμης στον Ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή συλλέγονται το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του επισκέπτη. Η νομική βάση που μας επιτρέπει να προβούμε στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη είναι το άρθρο 6 περ. 1 (α) του Γ.Κ.Π.Δ σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
Σας ενημερώνουμε ότι μόνο εμείς ως διαχειριστές του Ιστοτόπου μας έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχει ο επισκέπτης και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια αυτών. Σας διαβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και με το Ν. 4624/2019, καθώς και ότι τηρούμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη, ώστε να περιορίσουμε κάθε ενδεχόμενο τυχαίας ή αθέμιτης επεξεργασίας.
Εγγυόμαστε ότι δεν θα προβούμε με οποιοδήποτε τρόπο σε διαβίβαση, γνωστοποίηση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν έχουμε τέτοιου είδους υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία ή ζητείται από δημόσιους ή δικαστικούς φορείς/αρχές.
Περαιτέρω, σας διαβεβαιώνουμε ότι διατηρούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Όταν παρέλθει το διάστημα αυτό, προβαίνουμε σε διαγραφή των δεδομένων, εφόσον δεν έχουμε δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους ή η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε ότι η επιλογή του επισκέπτη για συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εντελώς προαιρετική και από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο συγκατατίθεται στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συναίνεσης, δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων καθώς και δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ασκήσει προς την FLOWER POWER τα δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται, και είτε δεν λάβατε απάντηση από εμάς, ή η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, τα οποία o Iστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη, τα οποία έχουν ως στόχο την ανάκτηση των εν λόγω πληροφοριών κάθε φορά που ο επισκέπτης συνδέεται στον Ιστότοπό μας και την ταυτοποίησή του ως χρήστη του συστήματός μας.
Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά απαραίτητα cookies, δηλαδή όσα είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο επισκέπτης στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια της περιήγησής του σε αυτόν (για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα cookies που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας).
Τα cookies δεν περιέχουν ιούς, ούτε μπορούν να μπορούν να προκαλέσουν κάποια βλάβη στο σύστημα του επισκέπτη. O επισκέπτης μπορεί να ελέγχει τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή διαδικτύου (“browser”), οι οποίες να είναι τέτοιες, ώστε να μην επιτρέπεται η εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητείται η ενεργή επιλογή του επισκέπτη για κάθε εγκατάσταση. Εάν ο επισκέπτης έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από τον Ιστότοπό. Ο επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί τη συναίνεσή του αναφορικά με τη χρήση των cookies ή να τα διαγράφει.

8. Google analytics

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού για στατιστικούς λόγους και συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες και τους συνδέσμους που επιλέγει ο επισκέπτης κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον όρο 7 αναφορικά με τα cookies.

9. Παραπομπή σε συνδέσμους

Ενδέχεται ο Ιστότοπος να κάνει αναφορά ή να παραπέμπει σε συνδέσμους άλλων ιστότοπων αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών, τους όρους χρήσης τους ή τυχόν πολιτικές που ισχύουν σε αυτούς, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τη χρήση τους.

10. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από εμάς, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, όπως έχουν αναθεωρηθεί θα δημοσιεύονται άμεσα με δική μας επιμέλεια στον Ιστότοπο και θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο τους Όρους και Προϋποθέσεις, ώστε να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Τυχόν χρήση του Ιστοτόπου κατόπιν της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων θα τεκμαίρεται ως ρητή και πλήρης αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

11. Ακυρότητα μέρους

Εάν κάποιος όρος ή τμήμα όρου των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή κηρυχθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος θεωρείται ότι τροποποιείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό, ώστε να καταστεί έγκυρος, νόμιμος και εφαρμόσιμος. Εάν τέτοια τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ο σχετικός όρος ή τμήμα όρου θεωρείται διαγραμμένος. Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή όρου ή τμήματος όρου δυνάμει του παρόντος όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμογή των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον Ιστότοπο.